Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στα ΒΑΕ για τις ειδικότητες και τα επαγγέλματα που εξαιρέθηκαν


Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ, 89 Α').
Με το άρθρο 31 του ν.4075/2012 {«Θέματα Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ - ΕΤΑΜ , Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις) αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 17 του ν.3863/2010 και καθορίζεται ο τρόπος της αναγνώρισης χρόνου πραγματικής απασχόλησης σε εργασίες ή επαγγέλματα που εξαιρούνται από το νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων(ΦΕΚ 2778Β/2-12-2011).
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 31 του ν.4075/2012 παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης στο καθεστώς ασφάλισης των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων των εργαζομένων σε χώρους , ειδικότητες και εργασίες που εξαιρέθηκαν από 1-1-2012 από το νέο Πίνακα Βαρέων.
Ολόκληρη η εγκύκλιος: ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου