Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Πώς θα αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι με το νέο σύστημα


Μπορεί να πιστέψει κανείς ότι θα γίνει αξιολόγηση ή πολύ περισσότερο αξιοκρατική αξιολόγηση των υπαλλήλων και των δημοσίων υπηρεσιών; Κανένας! Όλα αυτά γίνονται για να σερβήρουν τις απολύσεις προσωπικού στην κοινωνία. Όταν η κυβέρνηση προγραμματίζει 15.000 απολύσεις για το 2012 και 150.000 μέχρι το 2015, τότε είναι φανερό ότι μετονομάζονται οι απολύσεις αξιολόγηση.
Πώς μπορεί να αξιολογηθεί μια δημόσια υπηρεσία, όταν με την απαγόρευση των προσλήψεων, οι δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν; Στα Υπουργεία έχουν εγκατασταθεί οι επίτροποι της τρόικας και των τοκογλύφων! Αυτοί ενδιαφέρονται για το συμφέρον και την καλή εξυπηρέτηση του λαού: Μήπως μας δουλεύουν;

«Συμβόλαιο απόδοσης» θα υπογράφει ο κάθε κρατικός υπάλληλος με τον προϊστάμενό του. Στο συμβόλαιο θα αναφέρονται με λεπτομέρεια οι στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ο έλεγχος για την υλοποίηση των στόχων θα πραγματοποιείται κάθε τρίμηνο. 
Κάθε επίτευξη στόχου θα έχει δείκτη απόδοσης.
Η αξιολόγηση θα γίνεται από τον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που υπηρετεί ο υπάλληλος.
Ο υπάλληλος έχει δικαίωμα ένστασης στην τελική αξιολόγηση από 7 μελές Συμβούλιο Εποπτείας Αξιολόγησης.
Η χορήγηση επιδομάτων επίτευξης στόχων θα καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. 
Οι βασικοί στόχοι του Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι:
 1. Η αποτίμηση και η συγκριτική εξέταση των προσόντων των υπαλλήλων για τη βαθμολογική και τη μισθολογική τους εξέλιξη.
2. Η παροχή κινήτρων σε κάθε αξιολογούμενο υπάλληλο για τη βελτίωση των ικανοτήτων και της υπηρεσιακής του απόδοσης.
3. Η ορθή διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια υπηρεσία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.
4. Η ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση και στελέχωση των οργανικών μονάδων του δημόσιου και των λοιπών φορέων του δημόσιου.
Σημειώνεται ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης θα τεθεί σε ισχύ από το 2013, αλλά οι πρώτες κρίσεις αναμένεται να γίνουν το 2014, κάτι που σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν προβλέπεται να δοθούν προαγωγές και πριμ παραγωγικότητας, όπως προβλέπονται στο νέο μισθολόγιο.

Κριτήρια Αξιολόγησης:

Για την αξιολόγηση των διοικητικών ικανοτήτων των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων και των προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων κλπ, λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με τη θέση ευθύνης την οποία κατέχουν και τα καθήκοντα που ασκούν, τα ακόλουθα στοιχεία:
- Ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού
- Ηγετική ικανότητα
- Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
- Ικανότητα εκπροσώπησης της υπηρεσίας
- Γνώση Αντικειμένου
- Πρωτοβουλία
- Ικανότητα λήψης αποφάσεων
- Διαχείριση Προβλημάτων
- Επικοινωνία

Για την αξιολόγηση των διοικητικών ικανοτήτων των υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, λαμβάνονται υπόψη η γνώση του αντικειμένου, η διάθεση για ανάπτυξη - επιμόρφωση, η ικανότητα προσαρμογής, η οργανωτικότητα, η πρωτοβουλία, η αντιμετώπιση προβλημάτων και η επικοινωνία.

Για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των υπαλλήλων στην υπηρεσία λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με τα καθήκοντα που ασκούν, τα ακόλουθα στοιχεία: Η ικανότητα συνεργασίας με τους συναδέλφους τους και η ευπρεπής συμπεριφορά προς τους πολίτες και η έγκαιρη και με πληρότητα εξυπηρέτηση αυτών κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

Για την αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με τα καθήκοντα που ασκούν, τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία στο εξής καλούνται «δείκτες»:

α. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων,
β. Ο χρόνος εκτέλεσης,
γ. Η κανονικότητα του ρυθμού εκτέλεσης των καθηκόντων,
δ. Η ορθολογική διαχείριση των παρεχόμενων από την υπηρεσία πόρων και
ε. Οι ειδικοί δείκτες μέτρησης του παραγόμενου έργου.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι για να λάβει κάποιος το πριμ παραγωγικότητας πρέπει να επιτύχει τους στόχους των υπηρεσιακών μονάδων. Δηλαδή, αν μία υπηρεσιακή μονάδα πετύχει τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί, τότε οι υπάλληλοι θα λάβουν το επίδομα, ανεξαρτήτως του αν έχουν πετύχει τους ατομικούς στόχους. Επιπλέον σημειώνεται ότι η τελική βαθμολόγηση της απόδοσης του υπαλλήλου, εξαρτάται από το περιβάλλον το οποίο κινείται. Αν ένας υπάλληλος πετύχει το 90% των στόχων του και η υπηρεσιακή μονάδα πετύχει το 70% τότε ο υπάλληλος αυτός σημαίνει ότι εργάστηκε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι ιδανικό, με αποτέλεσμα να μπορεί να διορθώσει τη βαθμολογία του προς τα πάνω.

Πηγή:  Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου