Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Μισθοδοσία Προσωπικού που μετατάχθηκε στους Δήμους από τις Ν.Α.


  
Σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 5 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262/16.12.2011 τεύχος Α') «Η μισθοδοσία του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών, καθώς επίσης και του προσωπικού που υπηρετούσε την 31η Δεκεμβρίου 2010 στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και από 1.1.2011 μετατάχθηκε σε Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α' 87), καταβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η κάλυψη των σχετικών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού γίνεται με ισόποση μείωση των πόρων των Δήμων και των Περιφερειών που προβλέπονται στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010.
Για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού κατά το οικονομικό έτος 2012, μεταφέρονται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από τους πόρους των άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/2010 στους σχετικούς Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών τα απαραίτητα ποσά.»
Σύμφωνα με τηλεφωνική επικοινωνία μας με το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει ήδη αποσταλεί έγγραφο προς τις Περιφέρειες, με το οποίο διασαφηνίζεται ότι αρμόδιες για την έκδοση της μισθοδοσίας του προσωπικού, που σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετατάχθηκε στους Δήμους, είναι οι υπηρεσίες των Περιφερειών (από τις οποίες μετατάχθηκε το προσωπικό) και όχι οι Δήμοι. (τηλ. Υπουργείου Εσωτερικών: 2131364832 και 2131364839).
Πηγή:dimosnet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου